Röde Orm

Röde Orm

Frans G. Bengtsson

Language:

Pages: 359

ISBN: 9172633018

Format: PDF / Kindle (mobi) / ePub


"Många oroliga män foro bort från Skåne med Bue och Vagn och hade ingen lycka i Hjörungavåg; andra följde med Styrbjörn till Uppsala och föllo med honom."

Med en stor portion humor och en berättarglädje som knappast har något motstycke i den svenska litteraturen är Röde Orm en av våra få verkligt levande klassiker och den har fängslat generationer av läsare.

Röde Orm har kallats en sällsynt lyckad förening av fornnordisk och österländsk saga. Denna "Berättelse från okristen tid" utspelar sig kring år 1000, när vikingarna härjade längs Europas kuster och i de ryska flodsystemen, men också tog intryck av de folk och kulturer de mötte.

The Revenge of the Radioactive Lady

Nemesis (Marcus Didius Falco, Book 20)

F in Exams: The Very Best Totally Wrong Test Answers

Indiscretions of Archie (Overlook Press)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

är, utan att jag gör det värre med sådant påfund. Därför är det fåfängt att du försöker med mig, lille präst, fast jag är din vän och tänker förbli det. Inte ens fader Willibald kunde finna någon god utväg ur denna klämma; och Orm gäspade och sade att det var långt lidet på natten och tid att sova. De skildes från Toke med mycken vänskap; han och Orm prisade sin lycka att de återfunnit varandra och voro ense om att de nu ofta skulle råkas i framtiden. Orm och fader Willibald gingo tillbaka till

komma till honom, fast de voro de sämsta. De drogo vidare på sin färd, efter tack för vad de fått röna av Orm och prästen; och på Gröning blev intet mera förnummet om dem, ej heller om världens ände. Sedan detta år nått sitt slut, utan minsta tecken i skyn, kom en tid av stor stillhet i gränstrakterna. Freden med smålänningarna höll i, och bland göingarna inbördes skedde ingenting som var värt att nämna, endast vanliga dråp vid gillen och en och annan innebränning vid grannars tvister. På

bredvid honom. Den förste ryttaren höll ut sin arm och sade något; därpå sutto de stilla båda; därpå vände de plötsligt sina hästar och redo därifrån och försvunno. – Detta må ha varit patzinaker, sade Orm; och nu ha vi det illa ställt, ty det är säkert att de sågo oss. – Här äro vi nu strax vid den femte forsen, sade Olof. Det vore harmligt att vända när vi nått så långt. – Strid med ryttare är inte mycket att stå efter, om de komma med övermakt, sade Orm. – Kanske vi få vara i fred till

Munster; då stormade han Limerick och dräpte de flesta vikingarna där, och de överblivna flydde. Och nu är han den störste hjälten på Irland, konung över Munster, herre över Leinster, skattherre över alla främlingar som sitta kvar i sina städer vid kusterna; och mot Malachi, Irlands överkonung, för han nu krig för att vinna hans gemål och hans välde. Olof med Ädelstenarna betalar honom skatt och måste sända honom krigare vid hans härtåg mot kung Malachi; och själve Sigtrygg Silkeskägg av Dublin,

klokaste; och sändebuden funno att intet mera stod att uträtta. De rustade sig därför att återvända till kung Ethelred, för att säga hur allt avlupit och få silvret erlagt så fort som möjligt. Men dessförinnan klädde de sig i sina skönaste ornat och togo sitt följe med sig och drogo ut till fältet där striden stått. Där läste de över de döda, som nu lågo halvt dolda av frodvuxet gräs, under det att kråkor och korpar kretsade i rymden i tallös flock och skriade strävt över att de blivit störda.

Download sample

Download